In gesprek met wethouder over ketenzorg dementie in Dordrecht

Geplaatst op 22/02/2019

Vandaag 22 februari 2019 bracht wethouder Heijkoop een werkbezoek aan ontmoetingscentrum de Koloriet in Dordrecht. Dit ontmoetingscentrum is een van de zes ontmoetingscentra in Dordrecht voor mensen met dementie. Het Parkhuis werkt hierin samen met het Spectrum.


Verwachting stijging aantal mensen met dementie
Samen met de wethouder werd stilgestaan bij de verwachting dat het aantal mensen met dementie in Nederland maar ook in de regio Dordrecht de komende decennia flink zal stijgen. Wat vooral werd besproken, is wat deze stijging betekent voor de gemeente Dordrecht en de partijen die betrokken zijn bij de zorgverlening.  Dat mensen met dementie een betekenisvol leven moeten kunnen leiden, staat daarbij centraal. In een dementievriendelijke samenleving willen we dat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen en is gezondheid niet alleen meer het domein van de zorgprofessionals.

Op weg naar dementievriendelijke gemeente
In Dordrecht zijn er al de nodige initiatieven om een dementievriendelijke gemeente te zijn. Tijdens het bezoek werd de wethouder bijgepraat over de ketenzorg die partijen - waaronder het Parkhuis - momenteel bieden om mensen met dementie zolang mogelijk thuis  te laten wonen.

Zo zijn er:

  • Zo’n 10 onafhankelijke casemanagers actief die mensen begeleiden vanaf het ‘niet-pluis’ gevoel tot aan opname of overlijden;
  • Alzheimercafé 1 keer per maand;
  • Een viertal open inlopen. Op deze inlooplocaties kunnen mensen hun geheugen fit houden door mee te doen aan activiteiten op het gebied van bewegen, kunst & cultuur. Diverse sportverenigingen hebben hiervoor hun deuren geopend evenals het Energiehuis;
  • Een zestal ontmoetingscentra waar activiteitenbegeleiders aanwezig zijn; een actief dagprogramma is onder begeleiding van professionals;
  • Dagbehandeling voor mensen met dementie op jonge leeftijd op locatie Torenzicht van het Parkhuis;
  • Behandeling in de eerste lijn en multidisciplinair door o.a. het team van ParkhuisThuis.

De gemeente Dordrecht heeft een belangrijk aandeel in met name de voorkant van de ketenzorg. Zo maakt de gemeente het mogelijk dat er inlopen zijn in diverse delen van Dordrecht.


Huidige knelpunten
Maar er werden ook knelpunten gesignaleerd richting de wethouder. Belangrijke knelpunten zijn de schotten tussen de WMO, Zvw en WLZ en de administratieve lasten die deze schotten met zich meebrengen.  Maar ook de afname van mantelzorgers en vrijwilligers is een serieus knelpunt evenals de krapte in WMO-budgetten.

Benut de kansen
Tegelijkertijd hebben we de wethouder ook meegegeven dat we kansen zien, zoals:
- Het verder verbinden van formele en informele ondersteuning;
- Uitbouw van de inlooplocaties;
- Nieuwe vormen van mantelzorgondersteuning;
- Meer verbinding tussen sociaal domein en medisch domein.
En uiteraard de ambitie om een dementievriendelijke  gemeente  te worden met elkaar verder vorm te geven.


Opgave voor komende jaren
Tot slot hebben we bij de wethouder benadrukt dat om de kansen te benutten en de knelpunten op te lossen er actie moet worden ondernomen. We denken daarbij aan:
- Goede publieksvoorlichting over dementie door de gemeente;
- Om te voorkomen dat mensen met dementie buiten de maatschappij komen te staan moeten er nieuwe initiatieven worden ontwikkeld om een inclusieve samenleving te bewerkstelligen. Verschuiving van aandacht, middelen, mogelijkheden en inzet behandelaren naar de voorhoede;
- Het delen van kennis om formele en informele organisaties te verbinden bij het ondersteunen van mensen met dementie. Het Parkhuis heeft hiervoor ruime kennis in huis;
- Zorgen dat de cliënt niet tussen wal en schip valt (sluitende keten, doorgaande lijnen);
- Beperking van de administratieve lasten voor cliënt, onafhankelijk van casemanager en zorgaanbieders.
- Behoud van de Ontmoetingscentra voor mensen met gediagnosticeerde dementie met WMO-maatwerkindicatie in zijn huidige vorm: kleine groepen in de wijken.
- Aandacht en middelen voor mantelzorgondersteuning en respijtzorg.
- En vooral met elkaar werken vanuit vertrouwen!